Klimatet blir allt viktigare på St Helena öarna

De flesta, oavsett om de är klimataktivister eller klimatförnekare eller inte vet var de står i frågan är nog överens om att klimatet förändras. Det man är oense om är varför och vilka, om några, åtgärder som skall vidtas.

Helt klart är att både stora och små klimatförändringar har skett på jorden sedan den uppstod. De flesta av dessa förändringar har varit till godo för några arters uppkomst och chanser till överlevnad, medan de inneburit svårigheter och även utdöende för andra. Forskningen visar till exempel att flera  stora däggdjursarter dog ut på grund av klimatförändringar som ledde till ett varmare och torrare klimat, men att det gynnade mindre arter som fick lättare att överleva.

Klimatförändringar är därmed inget nytt eller något vi kan göra något åt, men det finns en viktig skillnad mellan före industrialismen och efter och det är snabbheten i förändringarna. De sker snabbare efter industrialismens intåg än före. Det är inte särskilt konstigt att det är så. Jorden består till störst delen av vattentäckta områden. Ungefär 70 % av jordytan täcks av vatten och vatten är en stor ackumulator av värme.

Ett ökat utsläpp av växthusgaser, framförallt koldioxid, gör att mer solenergi stannar kvar i vår atmosfär och det mesta av den kommer så småningom att lagras i vattenmassor som uppvärms. Sedan 1950-talet står oceanerna för cirka 93 % av jordens uppvärmning och i och med en ökad uppvärmning av oceanerna smälter de stora havsisarna snabbare, vilket leder till en ökad havsnivå eftersom det även förskjuter ismassorna på land mot havet. Detta innebär att låglänta landområden snabbare blir vattenfyllda och obeboliga, vilket i sin tur leder till att människor måste flytta och tränga ihop sig på en mindre yta.

Det leder även till att vi får ett förändrat ekosystem där vissa marina arter inte längre klarar att trivas eller leva på grund av förändringarna i vattentemperaturen, Man kan se det på att till exempel hoppkräftor förflyttar sig allt längre norrut och därmed också deras huvudsakliga predatorer torsk sill och makrill. Denna förflyttning av det marina livet innebär också i många fall att marint levande organismer slås ut från sin vanliga miljö för att nya fiender etablerar sig i området eller att de helt enkelt inte klarar omställningen till ett annat klimat.

Många sätter felaktigt ett likhetstecken mellan ett varmare klimat och behagligare väder, men så är det inte alls. Faktum är att ett varmare klimat innebär sämre väder. Som nämnts tidigare ackumuleras det mesta av solvärmen i haven vilket värmer upp luften över dem och när den av vindar förs mot land kommer den att pressas uppåt där den möter kallare luft och och avkyls varvid den varma luftens fukt kommer att omvandls till regndroppar, eller om temeraturskillnade är tillräckligt stor hagel eller snö. Jordens uppvärmning kommer därmed, vilket vi redan kan se, att leda till flera och kraftigare skyfall med översvämningar som följd. Även orkaner och stormar blir kraftigare på grund av varmare havsvatten, vilket vi också kunnat observera under senare år.

Så vem har rätt, klimataktivister eller klimatförnekare? På en punkt har förnekarna onekligen rätt. Klimatförändringar har alltid funnits och så kommer det troligen alltid att förbli. Men att inte inse att vi kan påverka snabbheten i förloppet är egoistiskt, kortsiktigt, okunnigt och förödande för mänskligheten. Vi har bara en jord och den bör vi gemensamt göra allt för att skydda. I slutändan handlar det trots allt om inget mindre än mänsklighetens möjlighet till överlevnad och ju längre .

Slutligen, då det här är en sida som är dedikerad till St Helena, Ascenion Island och Tristan da Cuhna skall vi titta på hur ett förändrat klimat kommer att påverka öarna. Då öarna omges av hundratals mil av hav kommer en uppvärmning av haven  också att ge ett varmare klimat på öarna. Det biologiska livet på öarna i form av levande arter och fauna kommer på grund av det isolerade läget inte naturligt att tillföras nya arter, men vissa av de befintliga artern kommer att minska, eller möjligen dö ut. Vind och regnförhållande kommer inte att förändras särskilt mycket. Också detta beroende av det avskilda läget. En ökning av havsnivån kommer, i vart fall inte under översskådlig tid att påverka öarna nämnvärt då de samtliga har mestadels branta och höga kuster. Det Marina livet runt öarna är troligtvis det som kommer att påverkas mest av en förhöjd temperatur. Detta kan få till följd att vissa arter minskar eller försvinner från området och att andra ökar eller nyetablerar sig. Om detta är till ondo eller godo, ja det får framtiden utvisa, men vi vet redan nu att det i de flesta fall antagligen är till ondo.