Sällskapet Roland Svenssons Vänner
Verksamhetsberättelse 2003

Sällskapet konstituerades den 12 mars 2003 genom att sju personer med olika anknytning till
Roland Svensson samlades och efter diskussion beslutade att bilda sällskapet med en interimsstyrelse. Roland och Ingrid Svensson blev i samband med detta hedersledamöter.En preliminär stadga hade framtagits och efter diskussion beslutades att framlägga den för årsmötet, som skall hållas i anslutning till Rolands födelsedag den 18 januari.
Till dess en ordinarie styrelse väljes på nästkommande årsmöte åtog sig som interrimstyrelse:
Göran Eriksson, ordförande, Torbjörn Svensson vice ordförande, Jan Wigren sekreterare, Anders Fröman kassör och övriga ledamöter Ragnar Zedell, John Ekvall och Anders Hanser.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.

Sällskapet har f.n. 160 medlemmar (medio december). Årsavgift beslutades till 150 kr för enskild medlem och 225 för två sammanboende. Person under 25 år 75 kronor.
För att få publicitet för det nybildade sällskapet togs tidigt kontakt med Skärgårdsnytt, Vi,På Kryss och Skärgårdsstiftelsen (Stångmärket), som senare har publicerat information om sällskapet.
I mars öppnade sällskapet ett bankkonto i SHB och fick bankgironummer, i juli fick vi organisationsnummer av skattemyndigheten, i augusti postgirokonto och i september rätt att använda föreningsbrev.
Yvonne Zedell har fått i uppdrag att utforma förslag till diplom för heders medlemmar och kallade medlemmar samt sällskapets logo bl.a. för medlemskort och brevpapper.
Medlemmarna erbjöds av Torbjörn S att till reducerat pris följa med S/S Saltsjön den 23 och den 24 augusti på heldagskryssningar ”I Roland Svenssons övärld till Stora Nassa”, Bo Grandien var ciceron under färden. Den 24 gjorde ”Lovisastormen” att Stora Nassa inte kunde besökas utan färden gick till Möja och förbi Tornö.

I samband med Rolands bortgång deltog flera medlemmar i minnesstunden på Norrpada den 7 september, då bl.a. Göran E talade. Några medlemmar deltog följande dag i begravningen på Möja.

Den 12 oktober arrangerades det första medlemsmötet i Sjöfartshuset, Skeppsbron. Ca 40
medlemmar kom. Motivet för sällskapets bildande och styrelsen presenterades.
Till valnämnd utsågs: Gunnar Bengtsson (sammankallande) Per-Göran Traung och Carlolof Sandquist
Till revisorer: Tomas Ter-Borch, Fredrik Fleetwood och suppleant Karin Eriksson.
På styrelsens förslag utsågs Bo Grandien, Roland och Ingrids barn, Lif Marriott och Torbjörn Svensson till kallade medlemmar.
Gunnar Bengtsson åtog sig uppdraget att vara klubbmästare.
Bland annat diskuterades frågan om en minnesutställning samt möjlighet att intervjua personer, som haft kontakt eller relation till Roland. Styrelsen har anskaffat en portabel bandspelare och påbörjat intervjuer, som vi senare hoppas kunna presenteras för föreningen. Den tidigare omnämnda stadgan fick samtliga medlemmar i utskicket till detta möte. Man valde dock att inte i detalj gå igenom denna
Dock gjordes några ändringar på förslag från ett par medlemmar. En videofilm med titeln ”En glädje och en vånda” – en intervju med Roland från 1996 visades. Filmen har visats tidigare i SVT.
Den 17 november var sällskapet inbjudet till Saltsjöns Vänners möte. Professor Bo Grandien berättade om Rolands konst med diabilder. Torbjörn Svensson berättade om S/S Saltsjön och Roland, samtidigt erbjöds Rolands sista litografi med motiv från Gillöga att köpas direkt av familjen Svensson.
Sällskapet har mottagit en gåva av Thomas Luttropp med bland annat fotodokumentation av arbetet i
Vikmanshyttan med Roland och Rolf Jansson, ett par pärmar med Rolands litos 1946 -1980 samt skisser, litoförlagor och frimärken från Tristan da Cunha (främst från Rolands original).

Stockholm den 10 december 2003

Göran Eriksson Torbjörn Svensson Jan Wigren Anders Fröman
John Ekvall Ragnar Zedell Anders Hanser Gunnar Bengtsson