SÄLLSKAPET ROLAND SVENSSONS VÄNNER

 

Noteringar från medlemsmötet den 12 okt 2003

Ca 35 medlemmar hade hörsammat kallelsen och infunnit sig på detta första medlemsmöte.
Medlemsantalet är nu 115.

Mötet innehöll två delar, dels en formell del och dels en genomgång av vad som hänt hittills och framtida uppgifter för sällskapet.

Mötet inleddes av ordförande Göran Eriksson som redogjorde för bakgrunden till bildandet av Sällskapet samtidigt med detta blev Ingrid och Roland Svensson hedersledamöter. Genast efter bildandet togs kontakt med Skärgårdsnytt, På Kryss, Vi och Skärgårdsstiftelsen för att snabbt få spridning av nyheten att Sällskapet har bildats.I samband med en resa den 25 augusti med S/S Saltsjön: ”I Roland Svenssons värld” där professor Bo Grandien var vår guide beslutade styrelsen att kalla honom som medlem.
Styrelsen beslutade vid möte den 12 oktober att kalla Lif Mariott och Torbjörn Svensson (Ingrid och Rolands barn) som medlemmar.

Mötet innehöll två delar , i den första formella delen beslutades att fram till årsmötet välja två revisorer och en revisorsuppleant.
Stadgarna diskuterades och några synpunkter framfördes, t e x borde det kanske finnas med vilka som är firmatecknare, och att man kanske skulle betona mera sällskapet som en mer ”allmännyttig ideell” förening. Bengt Juhlin, som ej kunde närvara hade muntligt till ordföranden framfört en rad förslag, som styrelsen till årsmötet kommer att behandla.Stadgar kommer att föreläggas det kommande årsmötet för beslut.
Som valberedning till kommande årsmötet valdes Gunnar Bengtsson (sammankallande), P-G Traung och Carlolov Sandkvist.

Gunnar Bengtsson valdes också som klubbmästare i interimstyrelsen.

Till revisorer valdes Tomas Ter-Borch och Fredrik Fleetwood, revisorsuppleant Karin Eriksson.

Yvonne Zedell fick uppdraget att med utgångspunkt från Rolands lito ”Gillögabrödernas standar”utforma en logotype som sällskapet kan använda på medlemskort och brevpapper.
Efter mötet framförde Ingrid Svensson och Lif Mariott att familjen hade ytterligare underlag till logotype för sällskapet. Skall diskutera detta med Yvonne och Ragnar Zedell.

Sällskapet kommer att inbjudas av Saltsjöns Vänner till deras medlemsmöte
måndagen den 17 november kl 19.00. Professor Bo Grandien kommer då att tala om
Roland Svenssons konst. Inbjudan kommer att sändas ut.

Den framtida verksamheten för Sällskapet diskuterades, det som ligger närmast i tiden år årsmötet som kommer att hållas den 18 januari 2004 kl 1600.Den nyvalde klubbmästaren föreslog påpassligt att mötet då kan hållas på Victory hotell och konferenscenter som ligger på Lilla Nygatan 5 i Gamla Stan.

Göran berättade också om Rolands arbeten under en tid i samarbete med Operan. Arbetet gällde scenografiuppdrag till en balett 1961 med Gustav Mahlers musik till Kindertotenlieder.
Roland designade även scenkostymerna till samma verk. Covent Garden , London övertog scen kostymerna och scenbilderna vid deras framförande av samma verk 1980
Anders Fröman har påbörjat en genomgång av alla de artiklar, som Roland skrivit i tidskriften ”Vi”.

En annan uppgift som vi ska arbeta för är en minnesutställning av Rolands verk, möjliga platser diskuterades bland förslagen finns Kulturhuset och Sjöhistoriska museet. Styrelsen skall inför den planerade minnesutställningen inventera orginalverk, som finns i institutionell och privat ägo.

Göran förhörde sig också bland de närvarande om det fanns ytterligare något som Sällskapet bör verka för att genomföra.
Björn Wahlström tog genast till orda och föreslog att vi bör arbeta fram en seriös minnesskrift om Roland. Förslaget bifölls enhälligt, och samma tanke om minnesskrift hade även Yvonne Zedell som tyckte att man kanske kunde få fram något till årsmötet och som man sedan kunde arbeta vidare med och inspirera andra att berätta minnen om och kring Roland

I vår kallelse till mötet hade vi en försiktig förfrågan om det kanske fanns någon eller några som skulle kunna berätta något om sina relationer till Roland och hans familj.
Gunnar Bengtsson berättade då hur hans familj första gången mötte den unga familjen Svensson i samband med färdigställande och öppnandet av deras hotell i Gamla stan. Önskemålet var att Roland skulle måla dörrarna till gästrummen på hotellet, Roland tackade emellertid nej till uppdraget och det gick då till hans fru Ingrid som med sker hand målade landskapsblommor på dessa dörrar som med stort besvär kånkades 4 tr upp till Svenssons ateljé på Mälartorget.
Björn Wahlström kunde också berätta om hur han fått hjälp av Roland med bilder till sin bok, samt om en oförglömlig tågresa till Norrland tur och retur. Returen blev dock inte som planerat utan man fastnade i Ånge, men enligt Björn ordnade det sig eftersom mat och dryck snabbt ropades fram.
Lars Westerberg från Skärgårdsmuseet berättade om den verksamhet som han förestår och hur Roland alltid helhjärtat stöttat verksamheten med gåvor och utställningar. Vi hälsades också välkomna att ha något medlemsmöte på museét.
I vår fortsatta verksamhet kommer vi att ha ett samarbete med både Rederiaktiebolaget Saltsjön och Skärgårdsmuseet i Stavsnäs

Dagens möte avslutades med en visning av filmen ”En Glädje och en Vånda” med Roland S. Producerad 1996 med en intervju om hans liv och konstnärskap.

Vid pennan

Jan Wigren