Sällskapet Roland Svenssons Vänner

Dagordning vid årsmötet den 18 januari 2004 kl 16.00

Lokal: Trafalgarsalen, Victory konferenshotell Lilla Nygatan 5

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
3. Val av justeringsmän.
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
9. Val av styrelse – ordförande på 1 år.
10. Val av övriga i styrelsen på 3 år.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant för kommande treårsperiod.
12. Val av valberedning.
13. Årsavgiftens storlek.
14. Genomgång av stadgarna och beslut.
15. Sällskapets logo presenteras.
16. Övriga frågor.
17. Årsmötet avslutas.

Kaffepaus

Kulturhistoriker Göran A Sjöberg kåserar över ämnet: ”Kring skärgården förr”

För att lättare planera årsmötet vore vi tacksamma om vi får en anmälan antingen till Göran Eriksson tel 08-754 07 10 / fax 08-754 40 44 eller till Jan Wigren tel 08-784 88 49 senast den 14 januari.

För de medlemmar, som önskar övernattning finns ett generöst erbjudande från klubbmästaren Gunnar Bengtsson att bo på ”Lord Nelson”. Boka hos Gunnar på tel 0709-388904