Protokoll från årsmöte för Sällskapet Roland Svenssons vänner söndagen den 18 januari 2004 kl 16.00.

Lokal: Victory Konferenshotell, Trafalgarsalen, Lilla Nygatan 5 i Stockholm.

Punkt 1. Mötet öppnas med en tyst minut för Roland Svensson som avled den 31 juli 2003.

Efter den tysta minuten uttalade ordförande Göran Eriksson sin glädje över att så många av föreningens 178 medlemmar hade hörsammat inbjudan till detta första ordinarie årsmöte. Därefter förklarades mötet öppnat.

Punkt 2. Val av ordförande och sekreterare till årsmötet.
Till Ordförande valdes Per-Göran Traung och till sekreterare Christer Nettelbladt.
På förslag av Bengt Julin beslöts att Punkt 14 på dagordningen, angående genomgång och beslut rörande föreningens stadgar, skulle tidigareläggas och behandlas efter Punkt 7 på dagordningen.

Punkt 3. Val av justeringsmän.
Valdes Claes Hellerström och Birgitta Lindergren till justeringsmän och tillika rösträknare.

Punkt 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Sedan det konstaterats att kallelsen till årsmötet utsänds före julhelgen 2003, förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst.

Punkt 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen hade distribuerats till medlemmarna tillsammans med kallelsen. Berättelsens huvudpunkter föredrogs av Per-Göran Traung och kompletterades av Göran Eriksson som bl a berättade att intervjuer hållits med Bengt Julin och Kurt Johansson.
Berättelsen godkändes av årsmötet.

Punkt 6. Revisorsberättelsen presenteras.
Föreningens bokslut presenterades och utgör Bilaga 1 till protokollet.

Punkt 7. Fastställande av balansräkning för det gångna verksamhetsåret och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslöt fastställa den presenterade balansräkningen och beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för sin förvaltning avseende det gångna verksamhetsåret. I sistnämnda beslutet deltog inte styrelsens ledamöter.


Punkt 8
. Genomgång av stadgarna och beslut.
Stadgarna med de beslutade ändringarna medföljer årsmötesprotokollet som Bilaga 2.

Punkt 9. Styrelseförslag till verksamhetsplan.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2004 presenterades av Göran Eriksson och utgör Bilaga 3 till protokollet. Frågor ställdes och besvarades och därefter godkändes verksamhetsplanen.

Punkt 10. Val av styrelseordförande.
Valdes nuvarande ordförande Göran Eriksson för ytterligare en mandatperiod (1 år).

Punkt 11. Val av kassör.
Valdes Anna Ter-Borch till kassör för en mandatperiod av tre år (nyval).

Punkt 12. Val av övriga styrelseledamöter.

A. Följande styrelseledamöter valdes för en mandatperiod av 3 år.
Torbjörn Svensson, vice ordförande (omval).
Christer Nettelbladt sekreterare (nyval).
Jan Wigren, biträdande sekreterare (omval).
Gunnar Bengtsson, klubbmästare (nyval)
Anders Fröman, arkivarie, (omval).
John Ekvall, webbmaster, (nyval)

Styrelsen avser att utse ovanstående styrelseledamöter till de funktioner som anges ovan.

B. Följande styrelseledamöter valdes för en mandatperiod av 2 år.
Ragnar Zedell (omval)
Anders Hanser (nyval)
Lars Johansson, Möja (nyval)
Lars Rune (nyval)

Noterades att styrelsen adjungerat Yvonne Zedell, som har hand om föreningens logotyp och medlemskort.

Punkt 13. Val av revisorer.
Till ordinarie revisorer för en mandatperiod av 3 år valdes Fredrik Fleetwood och för en mandatperiod på 1 år Magnus Ullman.
Till revisorssuppleant likaledes för en mandatperiod av 1 år valdes Lars Brante.

Punkt 14. Val av valberedning.
Till ledamöter av valberedningen för en mandatperiod av 1 år valdes Per-Göran Traung (sammankallande), Carlolof Sandquist och Åke Hymnelius.

Punkt 15. Årsavgiftens storlek m m.
Årsmötet beslöt att för medlemskap i föreningen skulle gälla de avgifter som framgår av Bilaga 4 till detta protokoll.

Punkt 16. Sällskapets logo presenteras.
Yvonne Zedell presenterade förslag till logo för föreningen och förslag till medlemskort. Förslaget föranledde frågor och synpunkter men godkändes med acklamation av årsmötet i framlagt utförande.

Punkt 17. Övriga frågor.
Beslöts att nästkommande årsmöte ska hållas söndagen den 16 januari 2005, den närmast liggande söndagen i anslutning till Roland Svenssons födelsedag den 18 januari.

Punkt 18. Avslutning.
Per-Göran Traung återlämnade ordförandeklubban till Göran Eriksson, som förklarade årsmötet avslutat.
Härefter vidtog kaffepaus varefter Göran A Sjöberg höll ett mycket uppskattat kåseri på temat ”Kring skärgården förr” beledsagat av ett utomordentligt bildmaterial.
Därefter åt medlemmarna en subventionerad måltid på restaurang Lejontornet.

Stockholm den 18 januari 2004

Per- Göran Traung (Ordförande) Christer Nettelbladt (Sekreterare)

Birgitta Lindegren (Justeringsman) Claes Hellerström (Justeringsman)